logotipo COAVN  
Prolongación paso subterráneo
20210458ES

  Localización Lugo  
  Organismo Ayuntamiento de Lugo  
  Objeto Contratación dun equipo encargado da dirección facultativa das obras (dirección de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos ou arquitecto/a; dirección de execución material por un/unha enxeñeiro/a técnico de obras públicas, ou enxeñeiro/a civil, ou arquitecto/a técnico ou algunha das súas correspondentes titulacións superiores ata a súa liquidación), así como a contratación da coordinación de seguridade e saúde durante a execución destas e ata a súa posta en funcionamento, na actuación da obra de PROLONGACION DEL PASO SUBTERRÁNEO BAJO LA N-VI, enmarcada dentro da Estratexia DUSI MURAMIÑAE; conforme os pregos de prescricións técnicas elaboradas pola enxeñeira municipal.
Expediente: 2020/C003/000073
 
 
  Objeto Resumen Prolongación paso subterráneo  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación del Estado  
  Plazo Hasta el día 05/03/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 40495.87 euros.  
 
 
  Información Web: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitaci on&idEvl=GkGe%2FruCtvwSugstABGr5A%3D%3D